48 38 14 88 post@dingruppen.no

Modeller for kommunikasjon 

Synes du at det er vanskelig å skjønna hva som egentlig skjer når vi kommuniserer med hverandre? Da vil denne artikkelen være til stor hjelp for deg, for her skal vi ta for oss ulike modeller for kommunikasjon!  

Kommunikasjon er et veldig stort begrep, så du er absolutt ikke den eneste som har litt problemer med å få det til å gi mening. For å få kommunikasjonsbegrepet ordentlig, er man nødt til å gå i dybden av begrepet. Uten å gjøre det kan det være veldig vanskelig å få et ordentlig grep om begrepet. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike kommunikasjonsmodeller. I tillegg skal vi også se på hva en kommunikasjonsmodell er generelt sett, samt noen sentrale begreper man er nødt til å ha klart for seg når man jobber med modeller for kommunikasjon. 

Hva er en kommunikasjonsmodell? 

En kommunikasjonsmodell er en forenklet fremstilling av kommunikasjon. Det er rett og slett et forsøk på å forklare hva kommunikasjon går ut på. Det er ikke uvanlig at en slik fremstilling er visuell da dette ofte kan gjøre det enklere å forstå. 

Kommunikasjon er et fagfelt som er veldig komplekst. For eksempel består dette fagfeltet av ulike former for kommunikasjon.   

Hensikten med å bruke en kommunikasjonsmodell er å skape en bedre forståelse av kommunikasjonsbegrepet. Hva er det egentlig som skjer når to eller flere mennesker kommuniserer med hverandre? Det er dette veldig mange kommunikasjonsmodellene prøver å forklare for deg! 

Forskjellige kommunikasjonsmodeller 

Kommunikasjon kan fremstilles på flere måter, noe som har resultert i at det nå finnes forskjellige kommunikasjonsmodeller. 

I og med at det finnes flere kommunikasjonsmodeller, så er det fort gjort å hoppe til konklusjonen om at en av kommunikasjonsmodellene er bedre enn andre, men det er feil. Det finnes ikke en kommunikasjonsmodell som er mer riktig enn andre. Valg av kommunikasjonsmodell bør baseres på hvilket aspekt av kommunikasjonsbegrepet som skal kartlegges. 

Vi kan trekke frem to eksempler på kommunikasjonsmodeller som finnes; den klassiske kommunikasjonsmodellen og prosessmodellen. Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på begge disse modellene. 

Klassisk kommunikasjonsmodell 

Den klassiske kommunikasjonsmodellen har fått ikke et spesifikt navn på samme måte som prosessmodellen. Derfor kaller vi den bare «den klassiske kommunikasjonsmodellen». 

Den klassiske kommunikasjonsmodellen er veldig enkel. En visuell fremstilling av denne kommunikasjonsmodellen vil se slik ut: Avsender à Budskap à Mottaker.   

Den klassiske kommunikasjonsmodellen er en forenklet fremstilling som får kommunikasjon til å se veldig enkelt ut. Det er mulig fordi i all sin enkelhet er kommunikasjon ganske enkelt. Enhver kommunikasjon går ut på at en avsender innkoder et budskap i en eller annen form som siden sendes til en mottaker. Mottakerens oppgave er å avkode meldingen og tolke budskapet. 

Den klassiske kommunikasjonsmodellen er et nyttig verktøy fordi den hjelper folk å få en grunnleggende forståelse av kommunikasjon. Men modellen kan fort oppleves altfor enkel i forhold til en rekke kommunikasjonssituasjoner.  

Prosessmodellen 

Med utgangspunkt i den klassiske kommunikasjonsmodellen er det noen som har utviklet en annen kommunikasjonsmodell som har fått navnet prosessmodellen. Prosessmodellen kan forklares som en utvidet versjon av den klassiske kommunikasjonsmodellen, og den er utviklet av forskerne Shannon og Weaver.  

Som sagt så baserer valg av kommunikasjonsmodell seg på hvilket aspekt av kommunikasjonsbegrepet som skal kartlegges, og i forbindelse med prosessmodellen er det et veldig stort fokus på selve prosessen. Det er også derfor den har fått navnet prosessmodellen 

Prosessmodellen analyserer prosessen i en kommunikasjonssituasjon i mye større grad enn hva den klassiske kommunikasjonsmodellen gjør.  

Sentrale begreper i kommunikasjon 

Når man arbeider med analyse av en kommunikasjonssituasjon, så vil en kommunikasjonsmodell være et veldig nyttig verktøy. Men for at du skal kunne bruke det må du ha kontroll på en rekke begreper, som er svært sentrale i forbindelse med dette. 

  • Avsender – personen (eller virksomheten) som ønsker å formidle noe til en mottaker. Dette kan være  
  • Koding – et begrep som brukes om fremgangsmåten avsenderen benytter for å få budskapet til å nå frem til mottakeren. 
  • Kanal – Som avsender er man avhengig av å nå frem til mottakeren på en eller annen måte, og man er nødt til å velge en måte   
  • Avkoding – et begrep som brukes om hvordan mottakeren forstår budskapet fra avsender. 
  • Mottaker – mottaker er vedkommende som budskapet blir sendt til. 
  • Tilbakemelding – reaksjonen (eller responsen) som budskapet utløser hos mottakeren. 
  • Støy – alt som kan komme i veien for at budskapet kommer frem til mottaker på riktig måte