48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon og konflikthåndtering 

Arbeidsplassen er et dynamisk miljø der mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver samhandler. Denne mangfoldigheten kan føre til uenigheter og konflikter, og hvordan disse håndteres, spiller en avgjørende rolle for arbeidsmiljøet. Kommunikasjon blir nøkkelen til å navigere gjennom disse uenighetene og opprettholde et positivt samarbeidsklima.  

I denne artikkelen skal vi se på ulike metoder for konflikthåndtering.  

Hvorfor oppstår konflikter på jobben? 

Konflikter på jobben kan springe ut fra sterke motsetninger mellom mennesker som ikke klarer å bli enige. Dette kan inkludere uenigheter mellom kollegaer, konflikter mellom ansatte og kunder, samt indre konflikter der man står overfor vanskelige valg. Noen ganger oppstår konflikter plutselig, mens andre ganger utvikler de seg gradvis over tid.  

Det er viktig å forstå at konflikter ikke bare har negative sider. Riktig håndtert kan de avdekke viktige temaer, fungere som katalysatorer for endring og fremdrift, og bidra til læring og styrking av relasjoner. På den annen side kan dårlig håndterte konflikter føre til redusert trivsel, dårlig stemning, lav produktivitet og til og med mobbing på arbeidsplassen. 

Konflikthåndtering på jobben 

Når konflikter oppstår på jobben, blir det viktig å håndtere dem på en konstruktiv måte. Dette krever at de involverte har kunnskap om ulike typer konflikter, forstår hvordan konflikter utvikler seg, og har ferdigheter i både konflikthåndtering og kommunikasjon. 

En nyttig modell for å forstå konflikters utvikling er noe man kaller konflikttrappen, som viser fire trinn: 

 

 • Saklig uenighet: Partene forklarer saklige synspunkter, lytter og er åpne for løsninger.  
 • Økt konflikt: Partene står på sitt, argumenterer intenst, og lytter i mindre grad til hverandre.  
 • Personlig konflikt: Partene blir sinte, blander sak og person, og konflikten blir fastlåst.  
 • «Krig»: Partene ser på hverandre som fiender, og konflikten eskalerer til å bli en kamp. 

Ulike modeller for konflikthåndtering 

Det er mest hensiktsmessig å håndtere konflikter på det første trinnet, der partene er villige til å lytte til hverandre. Imidlertid kan noen konflikter eskalere, og da blir det nødvendig med mer avanserte håndteringsmetoder. Her har vi listet opp flere modeller som kan være aktuelle for å løse konflikter. 

 • Autoritær modell: Denne tilnærmingen innebærer klar ledelse og avgjørelser fra en autoritetsfigur, relevant i situasjoner der en person har naturlig eller lovbestemt autoritet. 
 • Juridisk modell: Lovverket brukes til å avgjøre konflikten, og konflikter kan ende opp i rettssystemet for dom og straff. 
 • Demokratisk modell: Beslutninger tas av flertallet, men også mindretallets synspunkter blir hørt og vurdert.
 • Forhandlingsmodell: Partene møtes og søker en kompromissløsning ved å gi og ta. 
 • Megling: En nøytral tredjepart hjelper partene med å lytte og komme med forslag til løsninger, ofte for å unngå rettssystemet.
 • Terapeutisk modell: Fokuserer på følelser og fastlåste reaksjonsmønstre, med terapeuten som veileder for bearbeiding. 
 • Ignorering: Noen ganger velges det å overse konflikter av ulike årsaker, selv om partene må oppføre seg ordentlig mot hverandre på jobb.  

Å være bevisst på disse modellene gir deg et bredt spekter av tilnærminger for å håndtere konflikter. Ved å integrere god kommunikasjon og konflikthåndteringsferdigheter i arbeidsmiljøet, kan man skape en triveligere atmosfære, øke produktiviteten og bidra til en positiv opplevelse. 

Skreddersydde løsninger for effektiv samhandling og konflikthåndtering 

Din Kommunikasjon er din pålitelige partner for skreddersydde løsninger som styrker kommunikasjonen og håndterer konflikter på arbeidsplassen. Våre erfarne fagfolk hjelper deg med å forbedre teamdynamikken, fremme konstruktiv konflikthåndtering og utvikle ledelseskompetanse.   

Din Kommunikasjon forvandler arbeidsmiljøet ved å skape positiv samhandling og bærekraftige resultater. Investeringen i våre tjenester er investeringen i en fremtid med trivsel, produktivitet og vellykket samarbeid.   

Ønsker du å skape trivsel på arbeidsplassen? Kontakt Din Kommunikasjon i dag for et uforpliktende tilbud.