48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon i bedrift 

Tenk på hvor viktig god kommunikasjon er i din private sfære. Der kan dårlig kommunikasjon få fatale følger. I en annen setting hvor dårlig kommunikasjon også kan få slike følger, er i forbindelse med kommunikasjon i bedrift!   

De fleste vet hva dårlig kommunikasjon kan føre til på hjemmebane. På det rette tidspunktet kan det føre til høylytte diskusjoner på 1-2-3, som i verste fall kan føre til samlivsbrudd dersom det får muligheten til å utvikle seg over lengre tid.   

Dårlig kommunikasjon i en bedrift kan også få lignende konsekvenser, som for mange vil være enda mer fatale. I verste fall kan dårlig kommunikasjon føre til misfornøyde ansette, høye oppsigelsestall og salgstall som faller som fluer. Dårlig kommunikasjon er med andre ord ikke ideelt for en bedrift (eller noen andre)! 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kommunikasjon i bedrift, ettersom kommunikasjon i seg selv kan være ganske komplisert ettersom det er et ganske nyansert emne. Hva er kommunikasjon i bedrift, og hvorfor er det så viktig? Det er noen av spørsmålene vi skal få klarhet i nedenfor! 

Hva er kommunikasjon i bedrift? 

Kommunikasjon handler om formidling av informasjon og ideer mellom to (eller flere) parter. Det finnes flere måter å formidle et budskap, men språk er et av de meste brukte verktøyene i forbindelse med kommunikasjon.   

Kommunikasjon i bedrift kan deles inn i to hovedtyper – intern kommunikasjon og ekstern kommunikasjon. Intern kommunikasjon handler om kommunikasjon innad i bedriften, og ekstern kommunikasjon handler om kommunikasjon utad.   

Intern kommunikasjon 

Dersom den aktuelle bedriften er av en viss størrelse, så er det ikke uvanlig at den består av flere avdelinger. For eksempel ledelsen, en innkjøpsavdeling, en salgsavdeling og en markedsavdeling. Antall og type avdeling vil variere fra bedrift til bedrift, og hva ledelsen føler at det er behov for. 

Av og til kan det være nødvendig å endre noe i måten bedriften arbeider på. La oss bruke bedriftens markedsavdeling som eksempel, og hensikten med endringen er at avdelingen skal jobbe mer effektivt. Det er som regel ledelsen som informerer om dette, og her må den interne kommunikasjonen være god, for å få med alle ansatte med på det.   

Enten det er en liten eller stor endring, så er intern kommunikasjon en forutsetning for at endringen skal ha ønsket utfall for bedriften. Noen av de ansatte synes kanskje at den gamle fremgangsmåten fungerer bedre, og da er det ledelsens oppgave å få de ansatte det gjelder til å se hvorfor den nye fremgangsmåten er bedre enn den andre.  

Intern kommunikasjon handler dog ikke bare om at ledelsen skal få de ansatte til å gjøre som de vil. Men alle parter vil ha godt av god intern kommunikasjon på sikt – både når det gjelder effektivitet og måloppnåing, kreativitet, samarbeid og generell trivsel på arbeidsplassen!  

Ekstern kommunikasjon 

Ekstern kommunikasjon er en annen kommunikasjonstype bedrifter er nødt til å forholde seg til. Når man tenker på ekstern kommunikasjon, er det vanlig å tenke på «kundene» som den eksterne gruppen. Men det er ikke bare kundene ekstern kommunikasjon omfavner: 

  • De som står bedriftens ansatte nært 
  • Leverandører 
  • Kunder 

Det er ikke til å stikke under en stol at en bedrift er «ingenting» uten ansatte, leverandører eller kundene sine. Derfor er det avgjørende for den aktuelle bedriften å opprettholde en god relasjon til alle disse gruppene!   

Kommunikasjon er viktig både for å lykkes internt og eksternt 

God intern kommunikasjon og god ekstern kommunikasjon er en forutsetning for at bedriften skal lykkes både internt og eksternt.  

For at en endring i systemet skal bli godt tatt imot, må hensikten med endringen kommuniseres på en god måte til alle involverte slik at de skjønner hva de kan vinne med å gjøre det på denne måten. En holdning fra ledelsen som går ut på at man skal «gjøre det fordi vi sier det» eller «bare gjøre det man får beskjed om» vil være veldig dårlig strategi.  

Det samme gjelder dersom bedriten gjør en endring som får enorme konsekvenser for bedriftens image utad. Da må det kommuniseres til for eksempel bedriftens kunder at det fremdeles er den samme bedriften til tross for endringene. Ellers kan det hende at bedriften mister kunder.  

Det er viktig at enhver form for kommunikasjon er preget av respekt. Her spiller det ingen rolle om det er snakk om ansatte eller kunder – det er ingen som liker å føle at de blir snakket til på en respektløs måte! 

Din Kommunikasjon hjelper deg 

Føler du at kommunikasjonen i bedriften din titt og ofte fører til misforståelser, eller føler du at budskapet dere prøver å nå ut til kundene deres med ikke når helt frem? Det har du nok helt rett i – da er nok ikke kommunikasjonen deres så treffsikker som den kan være!  

Ønsker du deg en kommunikasjon som er klokkeklar både internt og eksternt til enhver tid? Da kontakter du oss i Din Kommunikasjon, for vi hjelper deg mer enn gjerne med alle kommunikasjonsfaglige spørsmål og problemstillinger du måtte å ha. Vi gleder oss til å høre fra deg!