48 38 14 88 post@dingruppen.no

Dårlig kommunikasjon 

Dårlig kommunikasjon kan by på en rekke konsekvenser, inkludert misforståelser, redsel, redusert etterlevelse og krenkelse. Når kommunikasjonen svikter, vil kort fortalt relasjoner kunne påvirkes i negativ grad.  

Vi skal her forklare hva dårlig kommunikasjon er, og hvordan det kan unngås! 

Hva er god kommunikasjon? 

Før vi forklarer hva dårlig kommunikasjon er, kan det være greit å se nærmere på motsatsen: Nemlig god kommunikasjon. Når kommunikasjonen er god, vil budskapet bli formidlet på en forståelig, effektiv og presis måte. På den måten vil budskapet også tolkes korrekt av mottaker. 

Dårlig kommunikasjon innebærer med andre ord at én eller flere av disse suksessfaktorene uteblir. Det kan for eksempel handle om at kommunikasjonen ikke er forståelig, for eksempel på grunn av ordbruk, språk eller bråk.  

Vi har tidligere sett nærmere på hvorfor god kommunikasjon er viktig. Her kan du finne flere gode tips! 

Støy i kommunikasjon 

Begrepet «støy» benyttes ofte når det er snakk om dårlig kommunikasjon. Støy er kort forklart forskjellige forhold som forhindrer formidlingen av et budskap. Noen ganger er det snakk om støy i ordets rette forstand, altså bråk.  

Merk imidlertid at støy også kan vise til andre hindringer, som for eksempel språkulikheter eller at folk snakker i munnen på hverandre. Redusert konsentrasjonsevne, stress og andre faktorer kan også bidra til støy. 

Et eksempel på dårlig kommunikasjon 

Det finnes mange faktorer som kan medføre dårlig kommunikasjon, og disse kan gå enten én eller begge veier. Den som formidler budskapet kan gjøre dette på en dårlig måte, for eksempel ved å snakke usammenhengende eller utydelig. Vedkommende kan også formidle et uklart eller motstridende budskap. 

Mottaker kan også bidra til dårlig kommunikasjon, for eksempel ved å ikke lytte når den andre snakker. Personen kan også la seg distrahere, og ikke gi tilstrekkelig oppmerksomhet til avsender. 

Dårlig kommunikasjon innen markedsføring 

Kommunikasjonsproblemer forekommer ikke bare mellom personer som kommuniserer med hverandre. Avsender kan også være en virksomhet, mens mottakerne er målgruppen (potensielle kjøpere).   

Dersom virksomheten ønsker å selge et produkt eller en tjeneste, er det kanskje ønskelig å markedsføre dette mot målgruppen. Støy i form av uklart språk eller lignende kan her føre til at budskapet ikke når frem.  

Valg av feil kommunikasjonsplattform kan også føre til at mottaker ikke får med seg budskapet. Skal du for eksempel markedsføre et produkt til en eldre målgruppe, er kanskje ikke TikTok den beste plattformen å gjøre dette på. 

Tips for god kommunikasjon 

Dårlig kommunikasjon kan som nevnt by på mange ulemper, inkludert usikkerhet og redusert etterlevelse. Heldigvis finnes det mye som kan gjøres for å oppnå bedre kommunikasjon mellom avsender og mottaker.  

Her er de viktigste punktene: 

 

  • Ha kjennskap til mottaker (hvem er målgruppen for budskapet)? 
  • Tilpass kommunikasjonen etter målgruppens forutsetninger 
  • Lytt til eventuelle tilbakemeldinger 
  • Vær respektfull  
  • Kommuniser gjennom kanaler som lar budskapet komme effektivt frem til mottaker 

Motta hjelp – unngå dårlig kommunikasjon  

Innen markedsføring kan dårlig kommunikasjon føre til at budskapet ikke når frem til mottakeren. Dette kan føre til dårlig utnyttelse av virksomhetens ressurser, og redusert inntjening.  

Det kan også være snakk om øvrig kommunikasjon innad i bedriften, for eksempel mellom kundeservice og kunder eller bedriften og de ansatte.   

Din Kommunikasjon hjelper bedriften din med å kommunisere på best mulig vis, både eksternt og internt. Vi kan blant annet bistå med krisekommunikasjon, pressemeldinger og markedsføringstekst!